voor de belangen van de inwoners van  VENHORST – BOEKEL – HUIZE PADUA
Algemene Beschouwing op  Programma- en Productbegroting 2020
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel,
 
Inleiding
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel bedankt het college en de organisatie voor het aanbieden van een sluitende ‘Programma- en Productbegroting 2020’ met daarin opgenomen de meerjarenramingen voor 2021 – 2023 overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Gemeenschapsbelang heeft de begroting programmatisch beschouwd vanuit haar rol als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. We hebben een aantal technische vragen gesteld waarvan nog niet alle antwoorden op moment van schrijven aangereikt zijn. Indien antwoorden op betreffende vragen daartoe aanleiding geven, komen we daar in tweede termijn op terug.
 
Sturing
Gemeenschapsbelang heeft de afgelopen jaren in haar beschouwingen aangegeven dat ze graag ziet dat er meer betekenis gegeven wordt aan de beleidsindicatoren dan enkel een opsomming in de programma’s. Op basis van informatie uit deze beleidsindicatoren kan mede worden afgewogen welke inspanning (middelen en capaciteit) nodig is om wat goed is te behouden of voor de onderwerpen die beter kunnen meer middelen in te zetten dan op andere onderwerpen. Om duidelijkheid te krijgen of we onze middelen op de juiste wijze inzetten en of dat daarmee de gewenste maatschappelijke effecten bereikt worden, kunnen we de beleidsindicatoren gebruiken als tool. Natuurlijk zijn cijfers niet het enige waar we op willen en moeten sturen, ervaringen zijn nog altijd belangrijker, maar ze kunnen ons helpen inzicht te verkrijgen in een situatie. In bijlage J hebben we inzicht in de vergelijking met Nederland. Wij gebruiken in de vergelijking van de Boekelse situatie ook de verschillende dashboards waaronder “Waar staat je gemeente”, “Klimaatmonitor” en “Brabantscan GGD”. Wij vragen ons hierbij af of het altijd terecht is om de gemeente Boekel te vergelijken met Nederland. Wellicht zou een kolom met de Brabantse cijfers in sommige gevallen niet meer inzicht geven.
 
We hebben (wederom) kritisch gekeken naar de bestaande beleidsindicatoren en beoordeeld of deze nog voldoende aansluiten bij onze visie en ontwikkelingen en op welke wijze deze concreet binnen de aangereikte programma- productbegroting zijn beslag krijgt. Hetzelfde willen we vragen aan het College. We missen een waardeoordeel van het College naar aanleiding van de uitkomsten danwel inzichten van de genoemde beleidsindicatoren waardoor het vaag blijft wat het ambitieniveau is van de beoogde maatschappelijke effecten in relatie tot de beschikbare middelen. In Programma A wordt aangeven dat het College gebruik wil maken van kengetallen om meetbare doelen te monitoren. Als we deze ambitie doorvertrekken naar alle programma’s dan zien we dat niet als zodanig terug in de raadsvoorstellen.
Vraag: Hoe waardeert het College per Programma de verkregen informatie vanuit de beleidsindicatoren, kengetallen en ervaringsgegevens in betreffende programma’s in relatie tot de  beoogde maatschappelijke effecten en welk ambitie niveau ( bv. voldoet, voldoet niet en moet verbeterd worden, moet aangepast worden op basis van wet- en regelgeving) streeft ze daarbij na?
 
Programma A: Bestuur en ondersteuning & veiligheid
 
Communicatie

Gemeenschapsbelang is voorstander van goede communicatie en toegankelijke informatie aan de burger en kan zich om die reden ook vinden in de investering die het College wil doen om de website aan te passen. Jammer dat net als vorig jaar dit belangrijke onderwerp niet vermeld wordt in dit programma ondanks de investering die daarin wordt gedaan. Wij zijn van mening dat voordat er geld wordt gestoken in een website zicht moet zijn op welke wijze we de burgers goed kunnen bereiken, wat er goed en niet goed gaat en vanuit welke visie en uitgangspunten de gemeente wil communiceren.  Vanuit dat perspectief is wat ons betreft een communicatiebeleid wenselijk.
Vraag: Heeft het College een beleidskader geformuleerd op het gebied van communicatie die leidend is voor de inrichting van de website?
 
Lasten en leges
De gemeenteraad heeft unaniem gekozen voor een methodiek op basis waarvan de OZB- tarieven worden berekend waardoor wat ons betreft een rechtvaardige verdeling ontstaat tussen woningen, niet- woningen gebruiker en niet- woningen eigenaar. Voor wat betreft de totale gemeentelijke heffingen is het goed te constateren dat de gemeente Boekel regionaal aansluit bij het gemiddelde in de regio. Gemeenschapsbelang heeft eerder haar zorgen uitgesproken over de toekomst van de begraafplaatsen gezien de verhoging van de grafrechten in relatie tot de daling van het aantal aanvragen.
Vraag: Heeft het College een toekomstvisie over de toekomst van de begraafplaatsen?
 
Drugscriminaliteit en ondermijning
De gemeente is aangesloten bij Samen Sterk in het Buitengebied en bij het RIEC.
Vragen:
- Heeft het College de  indruk dat deze samenwerking effectief is voor de gemeente Boekel?
- Is het College van mening dat ze voldoende grip heeft op de drugscriminaliteit en/ of ondermijning binnen de gemeente.  En zo nee, welke inspanning is daarvoor nodig en zijn hiertoe de in deze begroting opgenomen middelen toereikend?
 
Commerciële verkoop aan de deur (venten)
Regelmatig krijgen we signalen (buurtpreventie, social media, individuele burgers) dat er aan de deur wordt gevent. Hiermee bedoelen we niet de clubacties van de verenigingen uit de gemeente Boekel of de geoormerkte  collectanten. Het gaat over commerciële verkoop van bv. schilderijen, luchtfoto’s etc. Dergelijke verkopen roepen een gevoel van onveiligheid op terwijl betrokkene een zuivere intentie kan hebben. De gemeente Boekel stelt geen regels aan deze vorm van verkoop.
Vragen:
- Is het College bekend met dit signaal?
- Is het een bewuste keuze van het College om hiervoor geen regels te stellen? En zo ja, wat is hiervan de reden?
 
Jeugdadviesraad
“Jong geleerd is oud gedaan” schreef Gemeenschapsbelang vorig jaar in haar algemene beschouwingen. Het doet ons deugd dat we terug kunnen kijken op een geslaagde eerste  jeugdadviesraad. Helaas komt dit onderwerp, welke raadsbreed gedragen wordt, niet terug in dit programma.  
Vragen:
- Wat is hiervan de reden?
- Betekent dit dat voor een eventueel vervolg, geen dekking vanuit de begroting is?  
 
Programma B: Verkeer en vervoer
Tot onze verbazing zijn er voor programma B geen beleidsindicatoren opgenomen. Gemeenschapsbelang is van mening dat het wat ons betreft mogelijk moet zijn de volgende beleidsindicatoren op te nemen:
- Verkeersongevallen naar aard en aantal
- Meldingen openbare ruimte en opvolging
- Ervaringsgegevens openbaar vervoer
Vraag: Deelt het College onze mening dat deze beleidsindicatoren bij kunnen dragen om sturing te geven aan de beoogde maatschappelijke effecten?
 
Infrastructuur
Op dit moment lopen er een heleboel plannen op het gebied van verkeer en vervoer, de randweg, schoolverkeer, verbinding oost – west, centrum ontwikkeling en wegverbreding. Iedere keuze heeft impact op een andere route voor zowel auto, fiets, landbouw en wandel verkeer. Een visie of toetsingscriteria ontbreken hierin. Gemeenschapsbelang mist een overall plan als het gaat over waar je welk verkeer in de gemeente wel wil hebben en waar je bepaalde verkeersbewegingen zou moeten ontmoedigen.
Vraag: Deelt het College onze mening dat een dergelijke overall plan bij kan dragen om goede keuzes te maken?
 
Verkeersveiligheid
Vorig jaar heeft Gemeenschapsbelang aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en ontbrekende verlichting van de fietsroute van de bebouwde kom Venhorst via Voskuilenweg naar sportaccommodatie van korfbalclub JES en KPJ tennis wat als onveilig wordt ervaren. Tijdens de jeugdadviesraad hebben aanwezigen meermalen aangegeven dat de straatverlichting niet voldoende is.
Vragen:
- Heeft het College zicht op welke plekken deze onveiligheid wordt ervaren?
- Zijn er beperkingen vanuit wet- en regelgeving om straatverlichting in het buitengebied te plaatsen?
- Is binnen de huidige begroting financiële ruimte om op betreffende plekken de straatverlichting te verbeteren?
 
Mobiliteit
Gemeenschapsbelang verneemt regelmatig ontevreden geluiden over wijze hoe in het weekend het openbaar vervoer geregeld is.
Vragen:
- Is de nieuwe concessie bekend en wat betekent dit voor het openbaar vervoer in de gemeente Boekel
- Wat is de stand van zaken aangaande lokale initiatieven op het gebied van mobiliteit?
 
Programma C: Economie & VHROSV
In programma C is de indicator, vestigingen van bedrijven opgenomen. Wanneer we het aantal vestigingen in onze gemeente vergelijken met Nederland (bijlage J) constateren we dat wij gelijk op gaan. Daar veel burgers buiten de gemeente werken is het misschien belangrijker te sturen op het aantal werkelozen waarvan  het percentage in onze gemeente laag is. Daarnaast hebben wij een hoog aantal ZZP’ers in onze gemeente. Als we het aantal banen per inwoner gaan vergelijken scoren we lager dan gemiddeld omdat veel van de vestigingen bestaan uit eenmanszaken. Veel van onze burgers werken in de regio en vanuit onze gemeente moeten we wat Gemeenschapsbelang betreft  vooral inzetten op de bereikbaarheid en mobiliteit van woon- en werkverkeer. Zie ook onze opmerking programma B. Op dit moment zijn de beleidsindicatoren voor banen en werkeloosheid opgenomen in programma E. Dat begrijpen we in relatie tot de voorzieningen en ondersteuning die ingezet moeten worden. Echter;  Gemeenschapsbelang is van mening dat het van belang is dat we die bedrijvigheid (in de regio) aanjagen die past bij de onze sociale constellatie zodat aanbod werkgelegenheid past bij competentie/ kennisniveau van onze burgers waardoor de bedrijfscontinuïteit niet te afhankelijk wordt van arbeidsmigranten.
Vragen:
- Deelt het College onze opvatting dat (regionaal) ingezet moet worden om vooral die economische activiteiten aan te jagen die er toe leiden dat in principe alle burgers feitelijk kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en daar inkomenszekerheid aan kunnen ontlenen?
- Heeft het College concreet (al dan niet regionaal) in beeld op basis van de demografische ontwikkelingen en huidige bedrijfsactiviteiten welke opgave hier ligt?
 
Bedrijventerrein
Onlangs heeft het College een onderzoek laten uitvoeren (STEC) waarin in kaart is gebracht welke potentiele behoefte aan bedrijventerrein in de gemeente nodig is tot aan 2030. In dit rapport wordt geadviseerd dat er uitbreidingsbehoefte is van bedrijventerrein van milieucategorie 2 t/m 5.  Tot op heden biedt de gemeente Boekel enkel vestigingsmogelijkheden voor de categorieën t/m 3, die Gemeenschapsbelang passend vindt bij de gemeente Boekel.
Vraag: Is het College voornemens vestigingsmogelijkheden te bieden voor industriële activiteiten vallend onder  milieucategorie 4 en/ of 5?
 
Woningbouw
Er is in het afgelopen jaar door Gemeenschapsbelang veel gezegd over het belang van woningbouw en beschikbare bouwgrond binnen de gemeente wat we niet gaan herhalen. Wel valt ons op in de opsomming van dit programma dat wel het vaststellen van nieuw bestemmingsplan de Burgt wordt vermeld en dat we (helaas!) moeten constateren dat de Voskuilen hier niet wordt vermeld.
Vragen:
- Is dit een omissie?
- Mogen we er van uit gaan dat de kosten ten behoeve van  bestemmingsplanprocedure Voskuilen gedekt is in deze begroting?
 
Peelrandwonen is onze partner als het gaat over realisatie sociale huurwoningen. We horen steeds vaker wat ze niet kunnen dan wat ze wel kunnen.
Vragen:
- Worden de prestatieafspraken nagekomen?
- Sluiten deze prestatieafspraken aan bij de woonbehoeften van onze burgers?
- Is Peelrandwonen de enige wooncorporatie waarmee het College afspraken mag maken?
 
Programma D: onderwijs & sport, cultuur en recreatie
Gemeenschapsbelang is zeer tevreden over het uiteindelijke resultaat van het Kindpark en bijbehorende buitenomgeving. Ook zijn we verheugd dat iedere school binnen het Kindpark een eigen onderwijsmethode heeft zodat er echt iets te kiezen valt.  We hebben vertrouwen dat de aanpassingen afdoende zijn voor de verkeersveiligheid.
Opvallend aan dit programma is dat er veel aandacht is voor onderwijs, sport, cultuur maar in mindere mate over recreatie en toerisme. We missen binnen deze begroting de veelbesproken ambitie aangaande Peelrandbreuk om in 2020 een Unesco status te verkrijgen.
Vragen:
- Is onbedoeld de ambitie (mede op basis van het gesloten convenant) aangaande de Peelrandbreuk niet in dit programma danwel ergens in de begroting opgenomen?
o Zijn de financiële consequenties wel opgenomen in deze begroting?
- Wat zijn de ontwikkelingen aangaande het Boekels Ven?
- Hoe verloopt het uitvoeringsprogramma Vitaal Buitengebied Boekel waarin wandel- en fietspaden zijn opgenomen?
 
In relatie tot programma C beschouwen we vanuit dit programma het onderdeel toerisme. In 2017 is een overeenkomst gesloten met VVV Noord- Oost Brabant om het toerisme aan te trekken en een platform op te richten voor de ondernemer in de toeristische sector. Hiervoor is o.a. de bezoekerswebsite vvv.boekel.nl in het leven geroepen. De gemeente heeft hiervoor destijds budget beschikbaar gesteld.  
Vragen:
- Monitort het College de trend van het aantal overnachtingen en de verblijfsduur van toeristen binnen de gemeente Boekel en wat vindt ze daar van?
- Heeft het College zicht op wat de reden voor toeristen is een bezoek aan de gemeente te brengen en wat er wordt bezocht? Betreffen dit unique selling points van de gemeente Boekel of zijn dit regionale unique selling points?
- Wat heeft de beoogde website opgeleverd? NB: als we deze willen raadplegen blijkt deze niet in werking.
- Heeft de gemeente zicht hoe vaak de website https://www.bezoekboekel.nl/horeca-toerisme/bezienswaardigheden wordt bezocht en wat hieruit af te leiden is?
- Is het platform tot stand gekomen? Zo ja, wat heeft dit opgeleverd?
 
Programma E: sociaal domein
Veel gemeenten worstelen met de kosten van het sociaal domein en hebben het zwaar om de begroting rond te krijgen door de onvoorziene kosten van de WMO en jeugd. Gemeenschapsbelang constateert dat het de gemeente tot op heden lukt grip te houden op de uitgaven en dat er beleidsmatig en met vooruitziende blik goed wordt ingespeeld op de veranderende en toenemende vragen met een hoge waarderingsscore van de gebruikers.  Het opnemen van de jeugdzorg binnen het Dorpsteam en daarmee nog meer inhoud te geven aan één gezin, één plan ondersteunen we dan ook.  Ook voor de gemeente Boekel is het sociaal domein een van de grootste uitgavenposten.  Gemeenschapsbelang is verheugd te constateren dat het de gemeente sinds de invoering van de WMO, jeugd- en participatiewet, lukt om de ondersteuningsvragen in te vullen binnen het beschikbare budget en zelfs middelen over te houden. We hopen dan ook dat dezelfde lijn de komende jaren voortgezet kan blijven.  Gezien de wijziging in de uitvoering van de wet WMO m.b.t. het abonnementstarief WMO vragen wij ons af of de beleidsindicator: Cliënten met een maatwerkarrangement WMO, voldoende inzicht geeft over de mogelijke aanzuigende werking van de wijziging in de uitvoering van de wet WMO. M.b.t. het armoedebeleid zijn middelen gevoteerd. Op eerdere vragen is geantwoord dat de middelen worden ingezet maar dat het armoedebeleid (zie beantwoording algemene beschouwing 2019) in de laatste raadsvergadering wordt vastgesteld.
Vragen:
- Is binnen de regio een plan waardoor de aanzuigende werking vanwege wijzigingen eigen bijdrage/ invoeren abonnementstarief, kan worden beheerst?
- Heeft het gemeentefonds deze aanzuigende werking voorzien?
 
Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Gemeenschapsbelang heeft het proces rondom de bestuurswisseling ASD en het vinden van leden met belangstelling en gepaste afstand gevolgd. Gemeenschapsbelang stelt vast dat het ASD het enige wettelijke verplichte adviesorgaan is binnen de gemeente en vanuit de wet- en regelgeving ook positie  heeft.  We constateren dat het College en gemeenteraad net als Gemeenschapsbelang veel waarde hecht aan de adviezen van het ASD en dat de gemeente gebaat is met de kwaliteit en continuïteit van het ASD. Gemeenschapsbelang is a priori van mening dat bezoldiging van ASD-leden niet het drijfveer moet zijn om zitting te hebben in het ASD. Echter: als de bezoldigingsstructuur, ofwel geen bezoldiging, een afbreukrisico kan zijn vinden we dat we ook de bezoldiging moeten beschouwen. Gemeenschapsbelang wil in deze een vergelijking maken met burgerleden  die zitting hebben in de raadscommissie. Gemeenschapsbelang vindt het rechtvaardig en is van mening dat leden van de ASD op dezelfde wijze als burgerleden gefaciliteerd zouden moeten worden.  Gemeenschapsbelang stelt dat gezien het feit dat afgelopen jaren middelen vanuit het Sociaal Domein naar de algemene reserve zijn gevloeid het legitiem is om structureel middelen binnen de begroting Sociaal Domein hiervoor te reserveren.
Vraag: Hoe staat het College tegenover het voorstel vanuit Gemeenschapsbelang om de bezoldiging van de leden van de ASD in overeenstemming te brengen met de bezoldiging van burgerleden?

Programma F: Volksgezondheid en milieu
 
Gezond woon- leefklimaat

Gemeenschapsbelang zet zich al jarenlang in om een gezond woon-leefklimaat te bewerkstelligen en ondersteund dan ook de gebiedsaanpak aan de Elzen. Het doet ons deugd dat dit tot op heden een constructief proces is. We hopen dan ook dat deze lijn tot de beoogde uitkomsten leidt. Ook het actualiseren van de geurkaart kunnen we ondersteunen.  De GGD is afgelopen jaar gestart met de monitoring via Brabantscan, daar staan een aantal indicatoren op waaronder geurbelasting die ons inzicht kunnen geven op de huidige ontwikkelingen zoals de situatie op de Elzen.
Vraag: Is het mogelijk zijn om deze beleidsindicator toe te voegen?
 
5G netwerk
In het dit programma wordt het feit dat een wet in ontwikkeling is om verplichte medewerking te geven aan het 5G- netwerk niet vermeld, terwijl dat hierover veel zorgen en ook vragen zijn op het gebied van blootstellingsrisico’s en gezondheidseffecten.
Vraag: Wat is de visie van het College op deze ontwikkeling en wat gaat ze hieromtrent uitdragen richting VNG?
 
Duurzaamheid, milieu, klimaat en mest
Gemeenschapsbelang krijgt af en toe het gevoel dat alles aan elkaar geknoopt wordt om legitimiteit te vinden op basis waarvan activiteiten die zeer recent door de gemeenteraad anders zijn afgewogen, mogelijk te maken. Concreet wordt hier bedoeld het proces wat regionaal gaande is gaande de mestverwerkingslocaties. Op basis van de aangereikte stukken constateren we dat er behoorlijk wordt afgeweken van de door de raad unaniem vastgestelde en in de bestemmingsplanregels vastgelegde module mest.
Vragen mede irt stukken Memo 45:
- Wat is de democratische legitimatie van de in de regio vastgestelde mestvisie?
- Is de regio bekend met de inhoud van de besluitvorming binnen de gemeente Boekel hieromtrent en wat is de reden waarom deze lijn niet regionaal wordt overgenomen?
- Waarom kiest de regio in haar mestvisie er voor om niet conform definitie mestverwerkingsplicht (notitie Pouderoyen)  toch co- en monovergisting op te nemen?
- Vindt het College het wenselijk dat zoals omschreven in de door de regio vastgestelde mestvisie en NRD, het in het buitengebied op afstand van 250 meter van woningen een mestverwerkingsfabriek (co- en monovergisting behoort tot de mogelijkheden) met een nog een niet-gedefinieerde omvang, gevestigd kan worden?
- Wat is de reden waarom het College 1 jaar na het unaniem door de raad vastgestelde omgevingsplan en module mest deze mestvisie die fundamenteel afwijkt van het raadsbesluit, ondersteunt?
- Memo 45 aangaande regionale mestvisie met bijbehorende stukken wekken de suggestie dat er locaties in beeld zijn. Kunt u dit beeld ontkrachten?
 
Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Vraag:  
- Heeft het College zicht op het effect van stoppende agrariërs in relatie tot dit vraagstuk en wat is het effect op het ingezette beleid binnen de gemeente?
- Deelt het College de opvatting dat lege vergunningen (hiermee wordt niet bedoeld latente ruimte in de verleende vergunningen) met hoge urgentie ingenomen moeten worden zodat er op het gebied van stikstof ontwikkelruimte of minder milieudruk, vrij komt. Zo ja, wat zet ze hierop in, eventueel in samenspraak met de provincie, in en is dit gedekt binnen de begroting?
- Mag de gemeente, indien sprake is van milieuruimte op het gebied van stikstof, dit zichzelf toe-eigenen om invulling te geven aan lokaal beleid? Zo nee, wie heeft hierover wel zeggenschap?
Regionale energietransitie (RES)
In 2020 zullen wij een bod indienen met betrekking tot de regionale energie strategie waarin we inzetten op het reduceren van CO2, wij zouden dan ook graag zien dat de CO2 uitstoot opgenomen wordt in de beleidsindicatoren en het totaal energieverbruik woningen. Gemeenschapsbelang maakt zich zorgen voor het draagvlak rondom het proces RES.  Doordat landelijk wetenschappers en politici over elkaar heen buitelen en het gelijk aan zijn kant wil krijgen, raken burgers steeds sceptischer als het gaat over nut en noodzaak.  De RES vraagt behoorlijke investeringen van individuele burgers, bedrijven en overheid zoals gemeente. Gemeenschapsbelang zou graag ook in willen zetten op bewustwording vanuit het adagium: wat we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken.
Vragen:
- Wat wordt ingezet om draagvlak te krijgen over nut- en noodzaak op basis van onbetwiste feiten en bronnen,  beïnvloedingsmogelijkheden.
- Gaat het College, danwel in regionaal samenwerkingsverband, lokaal de CO2 uitstoot monitoren om de effecten te volgen?
 
Boom- en bermonderhoud
Naar aanleiding van het raadsvoorstel bomenkap aan de Biezen is toegezegd dat er een beleidsplan bomenonderhoud zou volgen. Dit staat niet opgenomen in één van de programma’s.
Vraag: Is het beleidsplan bomenonderhoud klaar in 2019 of kunnen we deze in 2020 verwachten? Indien dit het laatste betreft; zijn hiervoor middelen opgenomen in de begroting?
 
Regelmatig worden we aangesproken over de momenten waarop de bermen gemaaid worden. Deze maaimomenten sluiten niet aan bij de flora en fauna van dat moment en ondermijnd de biodiversiteit.  Gemeenschapsbelang ondersteunt deze signalen en ziet graag dat in de aanbesteding hierover duidelijke afspraken worden gemaakt en dat op de naleving wordt gecontroleerd.
Vraag: Wat is het oordeel van het College op dit punt?
 
Bestrijding processierups
Vraag: Heeft de gemeente preventief beleid aangaande bestrijding processierups en is deze binnen de financiële kaders van voorgelegde begroting, effectief?  
 
Financiële positie
Netto schuldquote, Solvabiliteit, belastingcapaciteit
Gemeenschapsbelang constateert dat de langlopende schulden fors toenemen en eigen vermogen daalt. Een lage rente is voor Gemeenschapsbelang geen legitimatie om geldleningen aan te gaan voor verwerving gronden waarbij sprake is van een onevenredig exploitatierisico. Gemeenschapsbelang mist in de raadsvoorstellen bij paragraaf financiële risico’s de financiële op de kengetallen zoals omschreven in paragraaf 4.3.8.
Gemeenschapsbelang valt op dat de gemeenteraad regelmatig raadsvoorstellen aangereikt krijgt, met name na het aanbieden van de begroting, waarvoor in de lopende begroting geen dekking is en dat de financiële gevolgen in de voorjaarsnota verwerkt worden. Op deze wijze ontstaat de indruk dat de begroting in relatie tot de ambities een houdbaarheid heeft tot medio van het jaar waarop de begroting betrekking heeft. We missen  hierbij de onderbouwing waarom het niet in de lopende begroting past. Deze werkwijze is inconsistent als in de aangeboden begroting waarschuwingen worden gegeven over de  financiële ruimte ten behoeve van nieuw beleid.  
Vraag: Wat is de visie van het College op deze constatering?
 
Tot zover in eerste termijn, met dank aan iedereen die ons afgelopen jaar heeft ondersteund bij de uitvoering van ons raads- en commissiewerk.
 
Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
18FA8440-F82D-4C45-9E7D-80FC1A97776F