voor de belangen van de inwoners van  VENHORST – BOEKEL – HUIZE PADUA
Verkiezingsprogramma Gemeenschapsbelang Venhorst
 
Service aan de burgers
De burger verwacht een goede dienstverlening met een klantgerichte benadering van de gemeente. Dit betekent een goede communicatie onderhouden met de burger, zowel rechtstreeks aan het loket, per telefoon, als per brief, maar ook via e-mail, internet of andere media. De gemeente gaat diensten in samenwerking met andere gemeentes aanbieden. Gemeenschapsbelang Venhorst vindt het belangrijk dat bij een dergelijke ontwikkeling de service naar de burger gewaarborgd blijft.
De dienstverlening dient laagdrempelig, toegankelijk en beschikbaar te blijven. Het moet voor de burger duidelijk zijn wie voor welke zaken binnen de gemeentelijke organisatie aanspreekbaar is en voor de juiste afhandeling zorgt.

Actieve betrokkenheid
Dit willen we realiseren door burgers meer te betrekken bij beleidsontwikkeling zodat zij daarop meer invloed kunnen uitoefenen. Daarom zijn wij voor het toepassen van werkwijzen waardoor burgerparticipatie, betrokkenheid en zelfwerkzaamheid beter tot zijn recht komen. Burgerparticipatie loont.
Gemeenschapbelang Venhorst heeft de afgelopen periode door actief te luisteren naar de burgers afgewogen standpunten kunnen innemen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de besluitvorming en procesgang rondom het LOG, de Randweg, accommodatiebeleid buiten- en binnensport, Nia Domo, bedrijventerrein Venhorst, Starterswoningen in Venhorst en de oprichting van Stichting Leefbaar Venhorst in het kader van een winkelvoorziening in Venhorst.

Bouwen voor doelgroepen is bouwen naar behoefte
Ons doel is ‘bouwen naar behoefte’ en te zorgen voor gevarieerde woonvoorzieningen voor alle doelgroepen. Daarom willen we jaarlijks de woonvisie actualiseren en daarop het bouwbeleid bijstellen. Gemeenschapsbelang Venhorst wil voorrang geven aan starters, ouderen en goedkopere en duurzame huurmogelijkheden creëren.
De combinatie van wonen en zorg wordt steeds belangrijker. ‘Blijvend thuis in eigen huis’ wil zeggen levensfasebestendig bouwen of de woning aanpassen met de juiste voorzieningen. Ook de bijwoonregeling in het kader van mantelzorg en zorgwoningen in het zorgpark bieden uitkomst.
Daarnaast is er veel behoefte aan zelfbouwlocaties. Momenteel is er voldoende bouwgrond beschikbaar zodat ook mensen van buiten de gemeente kunnen bouwen en wonen in Boekel en Venhorst. Om dit te realiseren willen we de grondprijs in relatie tot naburige gemeentes aantrekkelijk houden. Bij de ontwikkeling van in- en uitbreidingslocaties dient voldoende groen en een speelvoorziening te worden opgenomen.

Landbouw-, natuurontwikkeling en recreatie gaan samen in het buitengebied
Landbouwontwikkeling en de daarmee gepaard gaande schaalvergroting staan volop in de belangstelling. Gemeenschapsbelang Venhorst vindt dat landbouw binnen een plattelandsgemeente als Boekel thuis hoort en dat schaalomvang in relatie moet staan tot de inpasbaarheid in het gebied. Wanneer bestaande locaties beschikbaar komen hebben deze de voorkeur boven het inpassen van nieuwvestiging. De concentratie van de intensieve veehouderij in relatie tot de volksgezondheid is een actueel en urgent vraagstuk. We vinden dat er geen nieuwvestiging mag plaatsvinden als dit vanuit volksgezondheidsoogpunt niet verantwoord is.
De eerder afgesproken groencompensatie (o.a. in het kader van infrastructuur LOG en aanpassing N605) dient verwezenlijkt te worden.
Voor het imago van Boekel is een aantrekkelijk buitengebied belangrijk. Perekker en ook de ambitie van Voskuilenheuvel verdienen lof. De doorontwikkeling van recreatiegebied Hemelrijk/Scheidingsweg en ontwikkeling van het Boekels Ven met de Vliegberg versterken de recreatie in en rondom Boekel. Het is van belang dat het gebied toegankelijk blijft en het groene karakter na herinrichting aan kwaliteit wint.

Het gemeenschapshuis een bruisend hart
Vele verenigingen vinden hun weg naar de gemeenschapshuizen zoals Nia Domo en MFC De Horst. Dit vindt Gemeenschapsbelang Venhorst een goede zaak en wil dat dit op laagdrempelige manier in stand wordt gehouden. Het kunnen gebruiken van ruimtes in een gemeenschapshuis betaalt met gemeenschapsgeld is een huis voor de gemeenschap.
Dat Nia Domo toe is aan een grondige vernieuwbouw heeft Gemeenschapsbelang Venhorst nooit ter discussie gesteld, maar dan wel verantwoord! Dit kan door met belanghebbenden een doordacht, breed gedragen, realistisch en financieel haalbaar plan op tafel te leggen.

Economie en werkgelegenheid verankeren
Meermalen heeft Gemeenschapsbelang Venhorst aangedrongen op de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kraaiendonk in Venhorst waardoor in het voorjaar van 2010 een begin wordt gemaakt met de uitgifte van kavels.
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid wil Gemeenschapsbelang Venhorst met de ondernemers in gesprek gaan over de wijze hoe een goed vestigingsklimaat vorm moet krijgen. Meewerken aan nieuwe initiatieven zoals het opstellen van een centrumvisie.
Een goed ondernemersklimaat en een goed woonklimaat zijn van grote betekenis voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Het is van wederzijds belang dat de burgers zich verbonden voelen met hun directe woonomgeving en daarbinnen consumeren. Gemeenschapsbelang Venhorst is er echter wel van overtuigd dat de burger graag dààr wil wonen waar hij zich veilig en prettig voelt. De gemeente dient hierin te faciliteren.

Onze jeugd - Onze toekomst
Onze gemeente bestaat uit relatief veel jeugdige inwoners ten opzicht van veel naburige gemeentes. Gemeenschapsbelang Venhorst vindt het belangrijk dat de jeugd sterk in de maatschappij komt te staan en zich positief ontwikkeld. Basisvoorzieningen voor de jeugd zoals scholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, bibliotheek, verenigingen en sportgelegenheden spelen daarbij een belangrijke rol. Dit wordt, naast beroepskrachten, mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers die hierbij van onschatbare waarde zijn. Zij signaleren en kunnen daardoor preventief werken. Een sluitende jeugdketen waarbij nauw samengewerkt wordt tussen de diverse instanties is hierbij van groot belang.
We willen de jeugd aan het woord laten en meer betrekken bij het vormgeven van jeugdbeleid. Onze visie is dat jeugdbeleid succesvol is als dit verweven zit in de dagelijkse activiteiten en belevingswereld van de jeugd.

Iedereen telt mee
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt de mogelijkheid om zorg en ondersteuning op maat te bieden voor de burger, ongeacht zijn beperkingen. Gemeenschapsbelang Venhorst vindt het belangrijk dat iedereen zolang mogelijk als volwaardig burger “mee kan doen in de maatschappij”. Signalen van belangenvertegenwoordigers zoals bijvoorbeeld WMO- adviesraad, gehandicaptenplatform en ouderenbonden maar ook van burgers zelf, zijn voor ons van groot belang. Daarmee kunnen we daar waar nodig het beleid tijdig bijsturen. Het sociaal beleid dient er op gericht te zijn dat kwetsbare burgers en minima ondersteund worden in hun zelfredzaamheid.

Vrijwilligers
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kennen we een geweldig verenigingsleven in Boekel en Venhorst en worden er vele sporten beoefend. Als gemeente moeten we deze vrijwilligers dan ook blijvend steunen en waarderen. Subsidieregelingen voor (jeugd)verenigingen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn, evenals de verantwoording achteraf. De mogelijkheid tot het afsluiten van een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers, die betaalt wordt door de gemeente, vinden we dan ook een positieve bijdrage. Gemeenschapsbelang Venhorst constateert dat vrijwilliger zijn in deze tijd niet gemakkelijk is. Wij willen graag meedenken hoe dit ondersteund kan worden zodat de draagkracht op peil kan blijven.

Sportaccommodaties
We kunnen ons niet vinden in het accommodatiebeleid buitensport omdat we het onterecht vinden dat verenigingen moeten betalen voor de eventuele overcapaciteit van zelfgebouwde (kleed)ruimtes. Veel verenigingen zijn, met hun vrijwilligers, in staat om vanuit beschikbare gelden en eigen middelen hun accommodatie te (ver)bouwen. Maar vervolgens krijgen ze te horen dat ze daardoor teveel ruimtes hebben gecreëerd en daarvoor extra moeten betalen, en dat vinden we onrechtvaardig. Wel staan we voor het stellen van normen, een efficiënt gebruik van de accommodaties en dat gezamenlijk gebruik bespreekbaar moet zijn.
Gemeenschapsbelang Venhorst stelt vast dat Stichting Beheer Binnensport creatief is in het zoeken naar mogelijkheden om extra middelen te vergaren. Op deze manier blijft de accommodatie kwalitatief op orde zonder dat dit de burger meer geld kost. We vinden dan ook dat er gekeken moet worden op welk wijze een betaalbare binnensportaccommodatie met betaalbare zaalhuur, in stand kan worden gehouden. In de planontwikkeling centralisatie van de binnensport moet dit aan de orde komen.

Infrastructuur
De nut en noodzaak van de randweg is aangetoond door de grote toename van verkeer in de toekomst in het centrum van Boekel. We realiseren ons dat de oplossing voor de verkeersoverlast in de kern een probleem veroorzaakt voor de buurtschappen en de landbouw binnen het zoekgebied van de randweg. De tracékeuze vraagt een zorgvuldige afweging. Daarom neemt Gemeenschapsbelang Venhorst de volgende punten mee in haar overweging: (toekomstige) sociale samenhang en woningbouw, impact op het gebied en bewoners ervan, impact op de detailhandel in het centrum en ontsluiting van het bedrijventerrein.
In algemene zin vindt Gemeenschapsbelang Venhorst dat er blijvend aandacht moet zijn voor weg- en berm onderhoud en goede straatverlichting.

Gemeente Boekel blijft zelfstandig?
Om ons heen zien we gemeenten fuseren. De algemene middelen vanuit de rijksoverheid worden minder. Kleine en grote gemeentes zoeken binnen de regio samenwerking om de dienstverlening goedkoper met behoud van kwaliteit te organiseren. Om de begroting sluitend te krijgen luidt de boodschap voor de komende jaren: “de broekriem aantrekken”, waarbij iedereen zijn steentje moet bijdragen. Dit dwingt ons allen om realistisch te kijken wat we willen en wat we daarbij kunnen betalen. Dit is een gezonde zaak. Gemeenschapsbelang Venhorst wil zich inzetten voor het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Boekel. Dit is in het belang van de burgers. Gemeenschapsbelang Venhorst durft hierbij beslissingen te nemen die hiervoor noodzakelijk zijn en zullen hierbij de volgende overwegingen toepassen. Wat wordt door de wetgeving minimaal opgelegd, wat levert het de burger / gemeenschap op en hoe kan het, ook op langer termijn, gefinancierd worden.

Artikelen die Gemeenschapsbelang Venhorst in de weekbladen heeft geschreven in het kader van de verkiezingen, onder de titel:

OP WEG NAAR DE VERKIEZINGEN

1.     kandidatenlijst
 
2.     Jeugd en WMO
 
3.     Bouwen en (blijven) wonen (en een zelfstandige gemeente blijven)
 
4.     Leefbaarheid (wonen, werken en vrije tijd)
 
5.     Economie en werkgelegenheid (zorg voor een goed ondernemersklimaat)
 
6.     Buitengebied (het samengaan van landbouw, natuur, wonen en recreëren)
 
7.     LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN!